Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Thủ tục pháp lý cấp giấy phép môi trường thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Tổ chức/cá nhân (chủ dự án đầu tư, cơ sở) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường tại cơ quan chức năng (Trung tâm hành chính công/UBND cấp tỉnh)

     - Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

     Trường hợp nộp trực tiếp

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

     Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân qua dịch vụ bưu chính

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận gửi thông báo qua dịch vụ bưu chính yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

     - Chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết

     Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo một trong các trường hợp sau:

     + Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

     + Chủ dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định

     + Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất trước 30 ngày tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

     Trường hợp không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại thời điểm này, chủ dự án đầu tư phải có thông báo gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm.

     + Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP nhưng chậm nhất trước 30 ngày tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

     Cơ quan thẩm quyền xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

     Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có văn bản thông báo chuyển đến tổ chức/cá nhân biết và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tổ chức/cá nhân gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện cho cơ quan thẩm quyền.

     Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ, kiểm tra và trả kết quả

     - Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

     + Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

     + Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

     + Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư.

     + Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động. Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

     - Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứa hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sữa, bổ sung để đảm bảo đủ căn cứ cho việc cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án đầu tư, cơ sở và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

     - Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho Chủ dự án đầu tư, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

Bước 4: Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả đến trung tâm hành chính công để trả kết quả cho chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     Chủ đầu tư, cơ sở mang theo biên nhận đến Trung tâm hành chính công để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ liên quan và nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện

     - Nộp hồ sơ

     Nộp hồ sơ trên môi trường điện tử thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các trường hợp sau đây:

     + Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

     + Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

     Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến trung tâm hành chính công

     - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp tại trung tâm hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

     - 01 bản chính văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (Mẫu quy định tại phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

     - 01 bản chính Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:

     + Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi vào vận hành thử nghiệm (Mẫu quy định tại phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

     + Trường hợp dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

     + Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án Nhóm I hoặc Nhóm II (Mẫu quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

     + Trường hợp dự án đầu tư Nhóm III (Mẫu quy định tại phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

     + Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án Nhóm III (Mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

     - 01 bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

     Ngoài thủ tục hành chính về nộp giấy phép môi trường thì còn có các thủ tục hành chính khác như đăng ký môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

     Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp miễn phí

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 5100 127 – Hotline: 0909 773 264 (Ms. Hải)

Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

 

Bài Viết Liên Quan